خانه > اخبار > سوالات متداول

آیا می توانید کارکنان خود را برای نصب تجهیزات برای ما بفرستید؟

2022-09-14

مطمئناً، اگر نیاز دارید، می توانیم ترتیب دهیم که مهندس بیاید تا به شما آموزش دهد، همچنین می توانید کارکنان خود را به کارخانه ما ترتیب دهید تا یاد بگیرند، کارخانه ما همیشه آن را رایگان آموزش می دهد.